پشت دَشتای طلایی ، پشت صحراهای خالی
خونه ماست اونورِ آب ، اونورِ موجهای بی تاب
پشت جنگلای سروه ، توی رویاست ، توی یه خواب
پشت اقیانوسِ آبی ، پشت باغای گلابی
اونور باغای انگور ، پشت کندوهای زنبور
خونه ما پشت ابرهاست ، اونور دلتنگیِ ماست
تهِ جاده های خیسه ، پشت بارون ، پشت دریاست
خونه ما قصه داره ، آلبالو و پسته داره
پشت خنده‌هایِ گرمش ، آدمای خسته داره
خونه ما شادی داره ، توی حوضاش ماهی داره
کوچه هاش توپ بازی داره ، گربه های نازی داره
خونه ما گرم و صمیمی ، رو دیواراش عکسای قدیمی
عکسِ بازی تویِ اِیوون ، لب دریا تو تابستون
عکس اون روز زیر بارون ، با یه بغض و یک چَمِدون
رفتن از پیشِ آدمهایِ ، نازنین و مهربون

خونه ما دورِ دوره ، پشت کوه های صبوره
پشت دشتای طلایی ، پشت صحراهای خالی
خونه ماست اونور آب ، اونور موجای بی تاب
پشت جنگلای سَروه ، توی رویاست توی یه خواب

Андреа Дженнифер Олайя   24.10.2019 15:27   Заявить о нарушении
Далёко дом наш от меня
Его седые горы хранят
И золотые прячут поля,
И за пустыней прячет земля.

Наш дом по ту сторону воды
Наш дом с другой стороны волны.
Где кипарисовый лес,
В стране фантазий, чудес.

За океанскою волной,
В садах, где груши цветут весной,
Где виноград и где саман,
Там, где пчелиные дома.

Наш дом там, где облака летят,
Наш дом с другой стороны дождя,
В конце промокших дорог,
Морей, дождей где порог.

Наш дом там,где сказки живут,
Где вишен вкус, фисташки и тут.
Остался в доме улыбок свет
Людей, которых со мною нет.
.....

Андреа Дженнифер Олайя   24.10.2019 15:30   Заявить о нарушении
Яндекс-перевод...через Вестерн-Юнион)

Андреа Дженнифер Олайя   24.10.2019 17:25   Заявить о нарушении

Перейти на страницу произведения
Перейти к списку рецензий на это произведение
Перейти к списку рецензий, полученных автором Темур Варки
Перейти к списку рецензий, написанных автором Андреа Дженнифер Олайя
Перейти к списку рецензий по разделу за 24.10.2019