Николай Гумилёв - Две розы

Николай Гумилёв
Две розы

Перевод на болгарский язык:
Марии Шандурковой

Две рози

Пред райските врати в небето
цъфтяха пищни рози две,
но розата - на страст е белег,
страстта е земното дете.

Едната нежно розовее,
девойка мила, сякаш в свян,
а друга ярко червенее,
обзета от любовен плам.

Те две на Знание пред Входа...
Нима Творецът тъй решил
и тайната на страстен огън
към божи тайни приобщил?!

27 юни 1911
Превод: 26.02.2019 г.

----------------------------------

Пред рАйските вратИ в небЕто
цъфтЯха пИщни рОзи двЕ,
но рОзата - на стрАст е бЕлег,
страсттА е зЕмното детЕ.

ЕднАта нЕжно розовЕе,
девОйка мИла, сЯкаш в свЯн,
а дрУга Ярко червенЕе,
обзЕта от любОвен плАм.

Те двЕ на ЗнАние пред ВхОда...
НимА ТворЕцът тЪй решИл
и тАйната на стрАстен Огън
към бОжи Аайни приобщИл?!

----------------------------------

Две розы

Перед воротами Эдема
Две розы пышно расцвели,
Но роза — страстности эмблема,
А страстность — детище земли.

Одна так нежно розовеет,
Как дева, милым смущена,
Другая, пурпурная, рдеет,
Огнем любви обожжена.

А обе на Пороге Знанья…
Ужель Всевышний так судил
И тайну страстного сгоранья
К небесным тайнам приобщил?!

27 июня 1911


Рецензии