Федор Тютчев - Лето 1854

Федор Тютчев
Лето 1854

Перевод на болгарский язык:
Марии Шандурковой


ЛЯТО 1854

Какво е лято, що за лято?
Вълшебство просто е това -
и питам аз от где е взето
тъй, нито в клин, и ни в ръкав?..

И гледам аз с очи тревожни
на този блясък, този пек...
Туй подигравка ли е, що ли? 
от где изпращат ни привет?

Не тъй ли младата усмивка
на женски устни и очи
ни съблазнява да откликнем
и старостта ни да срази!..

Август 1854
Превод: 26.07.2015 г.

----------------------------

КаквО е лЯто, щО за лЯто?
ВълшЕбство прОсто е товА -
и пИтам Аз от гдЕ е взЕто
тъй, нИто в клИн, и нИ в ръкАв?..

И глЕдам Аз с очИ тревОжни
на тОзи блЯсък, тОзи пЕк...
Туй подигрАвка ли е, щО ли? 
от гдЕ изпрАщат ни привЕт?

Не тЪй ли млАдата усмИвка
на жЕнски Устни и очИ
ни съблазнЯва да отклИкнем
и старосттА ни да сразИ!..

----------------------------------

ЛЕТО 1854

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство -
И как, спрошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет...
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?..

Увы, не так ли молодая
Улыбка женских уст и глаз,
Не восхищая, не прельщая,
Под старость лишь смущает нас!..

Август 1854
Художник: Альфонс Муха (1860-1939), „Лето“


Рецензии