Алексей Кольцов Хуторок Малкият чифлик

„ХУТОРОК”
Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842 г.)
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


МАЛКИЯТ ЧИФЛИК

Зад река, в планина
зеленей горски лик,
под върха до река
има малък чифлик.

Славей в светла гора
гръмко песнички пей,
а вдовичка добра
сред чифлика живей.

В тази нощ-полунощ
смел юнак, скътал срам,
се отправил за гост
при вдовичката там...

Риболовец, край бряг
цял ден риба ловил,
е в чифлика, с мерак
да нощува решил.

„Ще нощувам сама,
мой рибарю ти драг,
свекър пази дома,
нощен гост – няма как...

Не сърди се и сам
в свойта лодка преспи,
утре, друже мой, там
ще вървим под липи.”

„Силен вятър дере...
Тъмна нощ ни покри...
Край реката, добре,
ще поспя до зори.”

А търговец, редил
сметки в пътя голям,
да нощува отбил
при вдовичката там.

„Мил търговецо, как
да приема гост днес!
Нямам гозби след праг,
няма слама, овес.

В селото при кума
ти по-скоро иди;
утре, виж, през деня
тачен гост мой бъди!”

„Конят е уморен,
а далеч е дотам;
аз храна нося с мен
и за теб армаган.

Вчера купих в града
всичко – нося ти шал,
да те пази в беда,
както бях обещал.”

„Аз подарък не ща!
Мен глава ме боли,
взимай свойте неща,
при кума ми иди!”

„Дреболия е, знай!
Аз за болката лек
имам: спретваш гуляй,
и е пак здрав човек.”

Светва огън в дома,
вдигат гостите тост,
а вдовичка сама
готви гозби за гост.

Край софрата рибар
и търговец са пак...
(Зад прозореца с жар
смело гледа юнак...)

„Пий, рибарю, вино!
На сестрица налей!
Танц танцувай, дано
песента да се пей!

Ти с приятели пий,
дружно включвам се аз;
улов давайте вий,
ний ще купим от вас...

Брат бъди тук и там,
церемонии спри;
басня правилна знам
за привички добри:

Мъка ли – няма край,
работа – работи,
знай – дерзай, но играй,
весели си се ти!”

Взе търговецът в смях
да припява тогаз
и вдовичката, ах,
да прегръща със страст.

А юнакът се сби –
пламват диви души!
В миг се всичко разби –
тъй съдбата реши...

Опустя тоз чифлик,
никой там не живей.
Само славеят с вик
гръмки песнички пей...


Ударения
МАЛКИЯТ ЧИФЛИК

Зад река́, в планина́
зелене́й го́рски ли́к,
под върха́ до река́
и́ма ма́лък чифли́к.

Сла́вей в све́тла гора́
гръ́мко пе́снички пе́й,
а вдови́чка добра́
сред чифли́ка живе́й.

В та́зи но́шт-полуно́шт
сме́л юна́к, скъ́тал сра́м,
се отпра́вил за го́ст
при вдови́чката та́м...

Риболо́вец, край бря́г
цял ден ри́ба лови́л,
е в чифли́ка, с мера́к
да ношту́ва реши́л.

„Ште ношту́вам сама́,
мой риба́рю ти дра́г,
све́кър па́зи дома́,
но́штен го́ст – ня́ма ка́к...

Не сърди́ се и са́м
в сво́йта ло́дка преспи́,
у́тре, дру́же мой, та́м
ште върви́м под липи́.”

„Си́лен вя́тър дере́...
Тъ́мна но́шт ни покри́...
Край река́та, добре́,
ште поспя́ до зори́.”

А търго́вец, реди́л
сме́тки в пъ́тя голя́м,
да ношту́ва отби́л
при вдови́чката та́м.

„Ми́л търго́вецо, ка́к
да прие́ма гост дне́с!
Ня́мам го́зби след пра́г,
ня́ма сла́ма, ове́с.

В се́лото при кума́
ти́ по-ско́ро иди́;
у́тре, ви́ж, през деня́
та́чен го́ст мой бъди́!”

„Ко́нят е уморе́н,
а дале́ч е дота́м;
аз храна́ но́ся с ме́н
и за те́б армага́н.

Вче́ра ку́пих в града́
вси́чко – но́ся ти ша́л,
да те па́зи в беда́,
ка́кто бя́х обешта́л.”

„Аз пода́рък не шта́!
Мен глава́ ме боли́,
взи́май сво́йте нешта́,
при кума́ ми иди́!”

„Дреболи́я е, зна́й!
Аз за бо́лката ле́к
и́мам: спре́тваш гуля́й,
и е па́к здрав чове́к.”

Све́тва о́гън в дома́,
вди́гат го́стите т́ост,
а вдови́чка сама́
го́тви го́зби за го́ст.

Край софра́та риба́р
и търго́вец са па́к...
(Зад прозо́реца с жа́р
сме́ло гле́да юна́к...)

„Пи́й, риба́рю, вино́!
На сестри́ца нале́й!
Та́нц танцу́вай, дано́
песента́ да се пе́й!

Ти с прия́тели пи́й,
дру́жно вклю́чвам се а́з;
у́лов да́вайте ви́й,
ни́й ште ку́пим от ва́с...

Бра́т бъди́ тук и та́м,
церемо́нии спри́;
ба́сня пра́вилна зна́м
за приви́чки добри́:

Мъ́ка ли – ня́ма кра́й,
ра́бота – работи́,
зна́й – дерза́й, но игра́й,
весели́ си се ти́!”

Взе търго́вецът в смя́х
да припя́ва тога́з
и вдови́чката, а́х,
да прегръ́шта със стра́ст.

А юна́кът се сби́ –
пла́мват ди́ви души́!
В ми́г се вси́чко разби́ –
тъ́й съдба́та реши́...

Опустя́ тоз чифли́к,
ни́кой та́м не живе́й.
Са́мо сла́веят с ви́к
гръ́мки пе́снички пе́й...

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Алексей Кольцов
ХУТОРОК

За рекой, на горе,
Лес зеленый шумит;
Под горой, за рекой,
Хуторочек стоит.
 
В том лесу соловей
Громко песни поет;
Молодая вдова
В хуторочке живет.
 
В эту ночь-полуночь
Удалой молодец
Хотел быть, навестить
Молодую вдову...
 
На реке рыболов
Поздно рыбу ловил;
Погулять, ночевать
В хуторочек приплыл.
 
„Рыболов мой, душа!
Не ночуй у меня:
Свекор дома сидит, –
Он не любит тебя...
 
Не сердися, плыви
В свой рыбачий курень;
Завтра ж, друг мой, с тобой
Гулять рада весь день”.
 
„Сильный ветер подул...
А ночь будет темна!..
Лучше здесь, на реке,
Я просплю до утра”.
 
Опознился купец
На дороге большой;
Он свернул ночевать
Ко вдове молодой.
 
„Милый купчик-душа!
Чем тебя мне принять...
Не топила избы,
Нету сена, овса.
 
Лучше к куму в село
Поскорее ступай;
Только завтра, смотри,
Погостить заезжай!”
 
„До села далеко;
Конь устал мой совсем;
Есть свой корм у меня, –
Не печалься о нем.
 
Я вчера в городке
Долго был – все купил;
Вот подарок тебе,
Что давно посулил”.
 
„Не хочу я его!..
Боль головушку всю
Разломила насмерть;
Ступай к куму в село”.
 
„Эта боль – пустяки!..
Средство есть у меня:
Слова два – заживет
Вся головка твоя”.
 
Засветился огонь,
Закурилась изба;
Для гостей дорогих
Стол готовит вдова.
 
За столом с рыбаком
Уж гуляет купец...
(А в окошко глядит
Удалой молодец)...
 
„Ты, рыбак, пей вино!
Мне с сестрой наливай!
Если мастер плясать –
Петь мы песни давай!
 
Я с людями люблю
По-приятельски жить;
Ваше дело – поймать,
Наше дело – купить...
 
Так со мною, прошу,
Без чинов – по рукам;
Одну басню твержу
Я всем добрым людям:
 
Горе есть – не горюй,
Дело есть – работай;
А под случай попал –
На здоровье гуляй!”
 
И пошел с рыбаком
Купец песни играть,
Молодую вдову
Обнимать, целовать.
 
Не стерпел удалой,
Загорелась душа!
И – как глазом моргнуть –
Растворилась изба...
 
И с тех пор в хуторке
Никого не живет.
Лишь один соловей
Громко песню поет...

               1839 г.
---------------
Руският поет Алексей Колцов (Алексей Васильевич Кольцов) е роден на 3/15 октомври 1809 г. в гр. Воронеж. Първото си стихотворение пише през 1825 г., първите му публикации са от 1830 г. След 1831 г. публикува стихове във в. „Литературная газета” и сп. „Современник”. Автор е на стихосбирката „Стихотворения Алексея Кольцова” (1835 г.). По много от стиховете му пишат песни известни композитори като Балакирев, Римски-Корсаков, Мусоргски и др. Умира на 29 октомври/10 ноември 1842 г. във Воронеж.


Рецензии
Спасибо Вам большое, Красимир, за перевод
этого чудесного стихотворения -оно положено на музыку
и песня божественно звучала в исполнении Козловского.
С уважением Лариса.

Лариса Попова 3   23.09.2014 22:04     Заявить о нарушении
Спасибо за визит и отзыв, милая Лариса.
Счастья Вам и всего Вам самого доброго в творчестве и в жизни!

С симпатией и теплом,
Красимир

Красимир Георгиев   18.10.2014 19:07   Заявить о нарушении
На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.