Сергей Есенин Письмо матери Писмо до мама

„ПИСЬМО МАТЕРИ”
Сергей Александрович Есенин (1895-1925 г.)
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


ПИСМО ДО МАМА

Жива ли си ти, старушке моя?
Аз съм също жив. Привет, привет!
На къщурката ти сред покоя
нека да струи мил залез блед.

Пишат ми, че тайно си поплакваш,
че тревога майчина блести,
че на пътя често ме очакваш
в старомодна вехта шуба ти.

В синята привечерна отрада
честичко привиждаш изход лош:
как сърцето ми в кръчмарска свада
е пронизано от фински нож.

Нищо, скъпа моя! Успокой се.
Туй е само тягостен мираж.
Аз не съм такъв презрян пройдоха,
без да те целуна, да умра.

Аз съм все така добър и нежен
и мечтая за щастлив прелом –
как след дългата тъга метежна
се завръщам в нисичкия дом.

Ще се върна, пролет щом застане
в клоните на нашите брези.
Сутрин не буди ме много рано,
моя сън постарому пази.

Не буди мечти неотмечтани,
край несбъднати надежди бди,
твърде рано зла умора ме обхвана,
над бедите ми крило бъди.

Да се моля ти не ме учи. Не трябва!
Не възкръсват стари времена.
Ти си мойта помощ, мойта радост,
само ти си чудна светлина.

Забрави тревожна неизвестност,
от тъгата болка си спести.
И на пътя не излизай често
в старомодна вехта шуба ти.


Ударения
ПИСМО ДО МАМА

Жи́ва ли си ти́, стару́шке мо́я?
А́з съм съ́што жи́в. Приве́т, приве́т!
На къшту́рката ти сред поко́я
не́ка да струи́ мил за́лез бле́д.

Пи́шат ми, че та́йно си попла́кваш,
че трево́га ма́йчина блести́,
че на пъ́тя че́сто ме оча́кваш
в старомо́дна ве́хта шу́ба ти́.

В си́нята приве́черна отра́да
че́стичко приви́ждаш и́зход ло́ш:
как сърце́то ми в кръчма́рска сва́да
е прони́зано от фи́нски но́ж.

Ни́што, скъ́па мо́я! Успоко́й се.
Ту́й е са́мо тя́гостен мира́ж.
Аз не съ́м такъ́в презря́н пройдо́ха,
бе́з да те целу́на, да умра́.

Аз съм все́ така́ добъ́р и не́жен
и мечта́я за штастли́в прело́м –
как след дъ́лгата тъга́ мете́жна
се завръ́штам в ни́сичкия до́м.

Ште се въ́рна, про́лет што́м заста́не
в кло́ните на на́шите брези́.
Су́трин не буди́ ме мно́го ра́но,
мо́я съ́н поста́рому пази́.

Не буди́ мечти́ неотмечта́ни,
край несбъ́днати наде́жди бди́,
твъ́рде ра́но зла́ умо́ра ме обхва́на,
над беди́те ми крило́ бъди́.

Да се мо́ля ти́ не ме учи́. Не тря́бва!
Не възкръ́сват ста́ри времена́.
Ти́ си мо́йта по́мошт, мо́йта ра́дост,
са́мо ти́ си чу́дна светлина́.

Забрави́ трево́жна неизве́стност,
от тъга́та бо́лка си спести́.
И на пъ́тя не изли́зай че́сто
в старомо́дна ве́хта шу́ба ти́.

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Сергей Есенин
ПИСЬМО МАТЕРИ

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

               1924 г.
---------------
Руският поет и писател Сергей Есенин (Сергей Александрович Есенин) е роден на 21 септември/3 октомври 1895 г. в с. Константиново (днес Есенино), Рязанска губерния. Пише стихове от 9-годишна възраст, първата му поетична публикация е от 1914 г., а първият му поетичен цикъл излиза през 1915 г. Завършва църковно-учителски институт (1909-1912 г.), известно време посещава Народния университет и Московския университет. През 1918 г. основава издателство „Трудовая артель художников слова”. Членува в литературните групи „Краса”, „Страда”, „Свободная эстетика” и др. Автор е на стихосбирките „Радуница” (1916 г.), „Преображение” (1918 г.), „Есенин С. А., Герасимов М. П., Клычков С. А. Кантата” (1918 г.), „Голубень” (1918 г.), „Трерядница” (1920 г.), „Москва кабацкая” (1924 г.),  „Стихи” (1924 г.), „Персидские мотивы” (1925 г.), „О России и Революции” (1925 г.), „Собрание стихотворений” (1925 г.), „Стихотворения 1910-1915” (1925 г.), „Стихотворения 1916-1925” (1925 г.); на поемите „Сказание о Евпатии Коловрате” (1912 г.), „Марфа Посадница” (1914 г.), „Русь” (1914 г.), „Ус” (1914 г.), „Микола” (1915 г.), „Певущий зов” (1917 г.), „Товарищ” (1917 г.), „Отчарь” (1917 г.), „Октоих” (1917 г.), „Пришествие” (1917 г.), „Преображение” (1917 г.), „Иорданская голубица” (1918 г.), „Инония” (1918 г.), „Небесный барабанщик” (1918 г.), „Пантократор” (1919 г.), „Кобыльи корабли (1919 г.), „Сорокоуст” (1920 г.), „Исповедь хулигана” (1920 г.), „Пугачев” (1921 г.), „Страна негодяев” (1923 г.), „Песнь о великом походе” (1924 г.), „Поэма о 36” (1924 г.), „Возвращение на родину” (1924 г.), „Русь советская” (1924 г.), „Русь бесприютная” (1924 г.), „Русь уходящая” (1924 г.), „На Кавказе” (1924 г.), „Поэтам Грузии” (1924 г.), „Баллада о двадцати шести” (1924 г.), „Письмо к женщине (1924 г.), „Письмо от матери” (1924 г.), „Ответ” (1924 г.), „Стансы” (1924 г.), „Письмо деду” (1924 г.), „Ленин” (1924 г.), „Метель” (1924 г.), „Весна” (1924 г.), „Письмо к сестре” (1925 г.), „Мой путь” (1925 г.), „Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве” (1925 г.), „Песнь о Евпатии Коловрате” (1925 г.), „Черный человек” (1925 г.), „Анна Снегина” (1925 г.); на книгите с проза, сценарии и мемоаристика „Яр (1916 г.), „У белой воды” (1916 г.), „Бобыль и Дружок” (1917 г.), „Зовущие зори” (1918 г.), „Железный Миргород” (1923 г.) и др. Ранната смърт, неодобрението на част от литературния елит, популярността сред широката публика и ексцентричното поведение го превръщат в легендарна фигура в руската литература. Умира на 28 декември 1925 г. в Санкт Петербург, има предположения, че самоубийството му е инсценирано от тайната полиция.
---------------


Сергей Есенин
ЛИСТ ДО МАТЕРІ (перевод с русского языка на украинский язык: Николай Сысойлов)

Чи жива ти ще, моя старушка?
Жвавий й я. Привіт тобі, привіт!
Хай струмиться на хатинку, душко,
Зорь вечірніх несказанний світ.

Пишуть всі, що ти таїш тривогу,
Що сумуєш, шлеш уклін мені,
Що ти часто ходиш на дорогу
У старезнім битім шушуні.

Мабуть, сни – страхіттям окаянні –
Часто бачаться тобі все й ті ж:
Ніби хтось мені у бійці п'яній
Садонув під серце фінський ніж.

Та нічого, рідна! Все – на краще.
Це – лише' є маренням з пітьми.
Не такий вже я й пия'к пропащий,
Щоб, тебе не бачачи, піти.

Я і досі все такий же ніжний
Й мрію, ставши серцем молодим,
Щоб скоріше – від бунтарства грішний –
У низе'нький повернувсь наш дім.

Я вернусь, коли розквітне зранку
По-весня'ному наш білий сад.
Тільки ти мене вже на світанку
Не буди, як вісім літ назад.

Не буди того, що відлюбилось,
Не хвилюй того, що не збулось, –
Надто ранню втрату і безкрилість
У житті пізнати довелось.

І не вчи молитися. Не треба!
Відійшло старе, мов пустоцвіт.
Ти – одна відрада і потреба,
Ти одна – мій несказанний світ.

Так забудь же про свою тривогу,
Не сумуй, не шли печаль мені.
Не ходи так часто на дорогу
У старенькiм збитiм шушунi.


Рецензии
Здравствуйте Красимир Георгиев. Посмотрев на ваши переводы, я остался под сильным впечатлением, склоняю голову вашим трудам ибо они велики и благословенны. С удовольствием читал Сергея Есенина, очень красивый перевод. И лишний раз убеждаюсь, что просветительский обмен творчества народов, тем более на их родном языке, приносят большие плоды к дружеским и мирным отношения между обществами стран, чем современные политические усилия. С глубоким уважением и благодарностью к вам, Вячеслав.

Вячеслав Хоммик   20.05.2016 16:34     Заявить о нарушении
На это произведение написано 13 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.