Владимир Стафидов Моя Болгария Моя България

„МОЯ БОЛГАРИЯ”
Владимир Михайлович Стафидов (р. 1956 г.)
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев
                (перевод сделан по песне в МП3)

МОЯ БЪЛГАРИЯ

        1.
През много пътища вървях,
животът дълго ме притиска.
Тревожен бях, но песни пях,
една тревога още искам:
да пийна руйно вино наше –
аз българин съм, братя мили –
с приятели да вдигнем чаши
и да отпием древни сили.

        Първи припев:
Любима моя прародино ти,
моя България,
ти мое вечно руйно вино
и песни стари
български прастари
в захлас да слушам, тихо да припявам,
в захлас да слушам, тихо да припявам.

        2.
При теб гостувах, вдигнах тост
сред суета и суматоха.
На своя дом да бъдеш гост!
Уви, нетрайни са епохите...
Светът променя се, изгарят
тревогите лъжи и истини.
Без теб не мога аз, Българио,
тревого моя, как ми липсваш!

        Втори припев:
Любима прародино моя ти,
моя България,
мечта мечтана в моите мечти!
И песни стари
български прастари –
най-важни сред шума на тези дни,
за мен са тези песни български
най-важни.

        Трети припев:
Родино моя свидна и добра,
моя България,
с прекрасна страст ще продължавам
аз песни стари
български прастари
в захлас да слушам, тихо да припявам,
в захлас да слушам, тихо да припявам.


        Ударения
МОЯ БЪЛГАРИЯ

        1.
През мнОго пЪтища вървЯх,
живОтът дЪлго ме притИска.
ТревОжен бях, но пЕсни пЯх,
еднА тревОга Още Искам:
да пИйна рУйно вИно нАше –
аз бЪлгарин съм, брАтя мИли –
с приЯтели да вдИгнем чАши
и да отпИем дрЕвни сИли.

        Първи припев:
ЛюбИма мОя прАродИно тИ,
мОя БългАрия,
ти мОе вЕчно рУйно вИно
и пЕсни стАри
бЪлгарски прастАри
в захлАс да слУшам, тИхо да припЯвам,
в захлАс да слУшам, тИхо да припЯвам.

        2.
При тЕб гостУвах, вдИгнах тОст
сред суетА и суматОха.
На свОя дОм да бЪдеш гОст!
УвИ, нетрАйни са епОхите...
СветЪт промЕня се, изгАрят
тревОгите лъжИ и Истини.
Без тЕб не мОга аз, БългАрио,
тревОго мОя, кАк ми лИпсваш!

        Втори припев:
ЛюбИма прародИно мОя тИ,
мОя БългАрия,
мечтА мечтАна в мОите мечтИ!
И пЕсни стАри
бЪлгарски прастАри –
най-вАжни сред шумА на тЕзи днИ,
за мЕн са тЕзи пЕсни бЪлгарски
най-вАжни.

        Трети припев:
РодИно мОя свИдна и добрА,
мОя БългАрия,
с прекрАсна стрАст ще продължАвам
аз пЕсни стАри
бЪлгарски прастАри
в захлАс да слУшам, тИхо да припЯвам,
в захлАс да слУшам, тИхо да припЯвам.

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Владимир Стафидов
МОЯ БОЛГАРИЯ

Мне столько выпало дорог,
Меня крутило и мотало,
Но среди песен и тревог 
Одной всегда мне не хватало.
Хотел попробовать вина,
А я ли, братцы, не болгарин.
Возможно, чаша не одна…
Возможно все – хозяин-барин .
 
Прародина  любимая  моя,
Моя Болгария,
Ты мне нужней день ото дня,
И песни старые,
Болгарские, престарые
Подслушивать и тихо подпевать.
Подслушивать и тихо подпевать.

Я приезжал на пару дней,
Как все, в плену у суматохи.
Жить стало трудно и больней,
Увы, меняются эпохи.
От перемен весь мир продрог,
Но как бы время не ломало,
Ты среди всех моих тревог
Одна, которой не хватало.

Прародина  любимая  моя,
Моя Болгария,
Ты мне нужней день ото дня.
И песни старые,
Болгарские престарые,
Важней, среди конфликтов этих дней.
Мне песни старые болгарские важней.

http://stihi.ru/2011/06/15/1426
---------------
Поетът Владимир Стафидов (Владимир Михайлович Стафидов) е роден на 9 март 1956 г. в с. Николаевка-Новороссийска, Одеская област. Произхожда от семейство на български преселници (1829 г.). Работи като охранител. Пише на украински и на руски. Публикува поезия във вестници и списания на Украйна и Русия. Някои от творбите си подписва с псевдонима Доктор Эф. Постоянен сътрудник е на в. „Роден край”. Превежда стихове на поети от славянските страни. Негови преводи излизат в българския печат. Автор е на две книги за деца и на стихосбирката „Стафидки” (2014 г.). По негови стихове се изпълняват популярни песни. Живее в гр. Днепропетровск. 


Рецензии
На это произведение написано 5 рецензий, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.