Романс уходящей осени...

Романс уходящей осени...

Ольга Мальцева-Арзиани

Мокрой снежинкой растает слеза,
Ветер гуляет за парком старинным.
Я не забуду Ваши глаза,
Эти глаза средь ресниц Ваших длинных.

Осень уходит, теряют наряд
Празднично убранные георгины.
Я нашей встрече, кажется, рад...
Вижу глаза средь ресниц Ваших длинных.

Припорошило первым снежком,
Скрыло из листьев опавших картины.
Тихо по парку мы бродим вдвоем,
Плачут глаза средь ресниц Ваших длинных.

Я бы остался в осенних мечтах,
В старой беседке шептал Ваше имя...
Но Вы ушли...Лишь являются в снах
Ваши глаза средь ресниц Ваших длинных...

*  *  *

РОМАНС МИНАЮЧОЇ ОСЕНІ

(вільний переклад П.Голубкова)

Наче сніжинка, знов тане сльоза,
Вітер гуляє крізь парк старовинний.
Я не забуду - до смерті, і за -
Очі чарівні і ті довгі вії.

Осінь відходить, втрачають вбрання
Прибрані, наче до свята, жоржини.
Зустрічі нашій завжди радий я...
Бачу ті очі і ті довгі вії.

Припорошив вже нас перший сніжок,
Зникли опалого листя картини.
Тихо по парку блукаємо вдвох,
Плачуть ті очі, тремтять довгі вії.

Я б залишився в осінніх думках,
Ваше ім'я б до цих пір шепотів я...
Та Ви пішли... Тепер лише у снах
Бачу ті очі я і довгі вії...
     *  *  *
Переводы на болгарский язык:

РОМАНС ЗА ОТИВАЩАТА СИ ЕСЕН

Литературен превод: ГЕНКА БОГДАНОВА

Като мокри снежинки се стичат сълзите.   
Вятърът в парка старинен тъжен се скита.
Нима бих могъл  аз да за бра вя очите,          
Под дългите  Ваши   мокри  ресници скрити?

Есента си отива, без  свойта премяна.               
От цветовете красиви – спомен остана.       
Вижте я, тя за сбогом ни маха отсреща,      
и зная, че се радва на нашата среща…       

Аз виждам в очите, под ресниците скрити,
прашецът на първите снежинки прелита.      
Снежецът пейзажа с жълтите листи скрива 
А ние бродим в парка със Вас мълчаливо.   

Тихо падат листа – безкрили, мъртви   птици…      
Сълзи  капят под дългите Ваши ресници   
Бих стоял заслушан в  мечтите си есенни            
тихо нашепващ  Вашето име унесен.   
               
               
Тръгнахте Вие като отлитаща  птица.    
А очите под  дългите Ваши ресници,               
вече само в съня си тревожен сънувам .
До сетният ден за Вас с тъга ще бленувам .

      *  *  *

РОМАНС ЗА ОТИВАЩАТА СИ ЕСЕН

Превод от руски: Нели Господинова

http://www.stihi.ru/2012/10/19/9915

Мокрият сняг се стопява в сълзи.
Вятърът броди из стари лозници.
Как да забравя онези очи,
скрити зад дългите, мили ресници.

В късната есен, изронила лист,
с далии черни и сухи тревици...
Нашата среща. И аз съм щастлив –
Виждам очите ти с дълги ресници.

Първи снежинки прехвърчат над нас –
тъжни картини на паднали птици.
Бродим из парка. В последния час
плачат очите ти с дълги ресници.

Щях да остана във тази мечта.
Твоето име в беседката сричах.
Тръгна... Останаха само в съня
двете очи с издължени ресници.

========= =========== ============
Перевод на болгарский язык:
Марии Шандурковой

Романс за отминаващата есен...

Мокра снежинка се стапя в сълза,
вятърът скита из парка изпъден.
Как да забравя очите ви аз,
тези очи със ресниците дълги.

Губи се чудния есенен чар,
празникът няма гиргини да върне.
Нашата среща за мене е дар...
Виждам очите с ресниците дълги.

Пръска ни вече първият сняг,
скри из листата картините скръбни.
Бродим ний двама във тихия парк,
плачат очите с ресниците дълги.

Как бих останал сред есенен блян,
вашето име повтарял бих мълком...
Вие заминахте... само в съня
виждам очите с ресниците дълги.

Романс за отминаващата есен...
МОкра снежИнка се стАпя в сълзА,
вЯтърът скИта из пАрка изпЪден.
КАк да забрАвя очИте ви Аз,
тЕзи очИ със реснИците дЪлги.

ГУби се чУдния Есенен чАр,
прАзникът нЯма гиргИни да вЪрне.
НАшата срЕща за мЕне е дАр...
ВИждам очИте с реснИците дЪлги.

ПрЪска ни вЕче пЪрвият снЯг,
скрИ из листАта картИните скрЪбни.
БрОдим ний двАма във тИхия пАрк,
плАчат очИте с реснИците дЪлги.

КАк бих остАнал сред Есенен блЯн,
вАшето Име повтАрял бих мЪлком...
ВИе замИнахте... сАмо в сънЯ
вИждам очИте с реснИците дЪлги.

***


РОМАНС УХОДЯЩЕЙ ОСЕНИ: http://youtu.be/Uaa3fh_qNMs

http://www.youtube.com/watch?v=Uaa3fh_qNMs

*  *  *

РОМАНС. КАКИЕ КОСЫ ЦВЕТА ОСЕНИ
http://www.stihi.ru/2010/12/14/1289

ОСЕННЕЙ СКАЗКИ ОТРАЖЕНЬЕ. РОМАНС
http://www.stihi.ru/2010/12/14/1324

===================== ==================== =================

Иллюстрация взята из интернета.


Рецензии
С благодарност и уважение!
Романс за отминаващата есен...
http://stihi.ru/2013/01/26/8727
Перевод: Марии Шандурковой

Мокра снежинка се стапя в сълза,
вятърът скита из парка изпъден.
Как да забравя очите ви аз,
тези очи със ресниците дълги.

Губи се чудния есенен чар,
празникът няма гиргини да върне.
Нашата среща за мене е дар...
Виждам очите с ресниците дълги.

Пръска ни вече първият сняг,
скри из листата картините скръбни.
Бродим ний двама във тихия парк,
плачат очите с ресниците дълги.

Как бих останал сред есенен блян,
вашето име повтарял бих мълком...
Вие заминахте... само в съня
виждам очите с ресниците дълги.

Мария Шандуркова   26.01.2013 19:12     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.