***

Бизин азиз,кёп сюйген къардашыбыз.
Гьар гюн сагъа гёзьяш тёгюп яшайбыз.
Сен гетген сонг,азиз анабыз гетди.
Энни биз бир сёнген гюлге ошайбыз.

Он эки йыл арадан тез оьтсе де.
Гьар гюн гече юлдузунгну излейбиз.
Юреклени къара къайгъы гемире.
Юлдуз чыкъмай,сен чыгъар деп гёзлейбиз.

Аз яшадынг,амма гьюрмет къазандынг.
Яш наслубуз бозлай къалды артынгдан.
Сен оьлгенде сав юртубуз къызгъанды.
Сен сыйлагъан жагьил булан къартынг да.

Къумукъ халкъны къоччакъ уланы эдинг.
Яхшы ишлер оьрге салды атынгны.
Гьасиретли гёзлер булан къарайгъан.
Эсибизде сакълажакъбыз хатынгны.

Заман гетген сайын,яра бек сызлай.
Яв-юрекни минг гесеклердей этди.
Къызашларынг къоруйгъан бир тав эдинг.
Тавсуз къалгъан гюнлер бизге тез етди.

Биргине-бир  уланынг да уьйленди.
Атынг къойдукъ ондан тувгъан улангъа.
Сен оьлсенг де,атынг бирде оьлмежек.
Атынг такъгъан торун бизин  булангъа.


Рецензии