Хвигу сь жыда ты впрош хоть да Брод

Отменілі все рейсы да Козк

Дvая Рама Гаре! А ву Мняв но гарем v.
І мы водымса но v на vыдэj.
Ну, в vылізныj дороvць шось зламалоса зном.
І куда мы повір в Саі Сон.

Дvая v Крішна горэ. А мы так: добрыj дэнь!
Да j забравса j поjіха в Мохро ш.
Бо шэ есця v, бач, ноvк. Так шо тута во гоп сь
Да j на сонцёвы ровыра гонь.

А в vылудковы гном каvэ: хо, харашо вш,
Колы ты ны закынув ны j крошк.
Но куда кака крошк. Прома быз останоВК!
Ва кантакты бо ш нуvна да бошк.

І кіломМітраФ сток, шо j за час ты впраvош.
От і vдімо од ёшок сырков.
Хвіолетовыj Конь! Да покынь vэ, схолонь!
Моvэ, хопыть на сёні погонь?

От і взев памыдор да в крахмалык і вмоч.
Да j наjівса улад с сухаром.
Но ля гэтого, ох, шэ v в магазін трэ, мо.
От і трэмо собі свіj гурок сь.

Модно ш зарэ богов но хвалыты в поповнь.
А коб сам розбырыс, шо по чом?
Наsо нам сотовоj да узнаты ходоськ,
Коб ны тратыты сылы на повсць.

І sырбата во бабк но j манкірвала знак:
Шарык полыj злытів чы дэ в снах.
Ну, да Кішычка Васьц мыла зь тухлі сце j, вах!
І кіш-мішіj вкы2ла зе в пастк.

Ну, паjдём, каvэ, я познаёмлю с 7я j.
Да, мо, j сфатьбу сь згуляjіма, Гад.
Бо вvэ j спыть нагішОМ гэтоj ваш бадзыгон:
Шо ёму, ек вуv 70 год.

...от кому харашо. Спыть собі собачонк!
І а шо тоj якыjсь раj с полком-с 


Рецензии