РЕ Ее - КА Аа!!!

ДУ - ША Аа!!!...                (КА Аа)

   -  БО ОО ГА - ЛУ - ЧЕ - ЕНИ - ИЕ!!!... -              (ОО)

Ии... - ОО - КА Аа!!!...

   -  РЕ Ее - КА Аа!!!... -  ПО - ТЕ ЕК  - ЛА Аа!!!... -

Ии... - МЕ ЕЧЬ!!!...

   -  КЪЛА Аа - ДЕ - НЕ ЕЦ!!!... СО ОО - ХЪ - РА Аа - НИ Ии - ЛА Аа!!!... -

НА - ВЕ - КА Аа!!!...

   -  НА Аа - ВЕ Ее  - КА Аа!!!... -

      КА

МЕ ЕЧЬ -  КЪЛА Аа - ДЕ - НЕ ЕЦ!!!...

   -  ДА АР - БО ГО ОВ!!!... -

Ээ ТО ОО - НА АШ - Яя ЗЫ ЫК!!!...

   -  НЕ Ее - ТУ Уу - СЪ - ЛО ОВ!!!... -

ЕС ТЬ -  СИ ИМ - ВО ОО - ЛЫ Ыы!!!...

   -  ОБ - РА - ЗА Аа!!!... -                (СО ОГ ЛА АС НЫЕ)

ИЕ-  ЕС ТЬ - ВЕ ЕК - ТО ОО - РЫ Ыы!!!....

   -  ГЪЛА АС - НЫЕ!!!... - ЗА Аа - Ии иИ - За аА!!!... -           (аА А З А Аа)

      ЗА

НЕ Ее!!!... - ЗЪ - ВУ Уу - КИ!!!...

   -  ОН -  СЪ - МЫ ЫС - ЛЫ Ыы!!!... - НЕ - СЁ ЁТ!!!...-

Ии... - ГЪЛА - ЗА Аа аА!!!...

   -  ОТ- КЪ - РЫ Ыы -  ВА Аа - ЕТ!!!... - НА РО ОД  - НА Аа - РО ОД!!!... -

      ОД


Рецензии