ВИ ИД!!!

РА АЗ!!!... РА Аа ЗЪ!!!... РА Аа аА ЗЪ!!!...

   -  ТЪРИ Ии иИ!!!... СЕ ЧЕ ЕНИ ИЯ!!!... -

Ии иИ... ВИ ИД!!!...

   -  ВО ОЗ!!!... НИ Ии!!!... КА Аа аА!!!... ЕТ!!!... -

ТО ОО!!!... ДИ Ии ВО ОО!!!...

ТО ОО!!!... ЧУ Уу ДО ОО!!!...

   -  ТО ОО!!!... КЪРА!!!... СО ОО!!!... ТА Аа аА!!!... -      (аА А Т А Аа)

ВЪСЯ Яя!!!... КА АР ТИ Ии иИ НА Аа аА!!!...

   -  ОБ Ёё МО ОМ!!!... ИГ РА Аа аА!!!... ЕТ!!!... -           (аА А Р А Аа)

ТА АН ТЪРА Аа!!!...

   -  Ии... МА АН ТЪРА Аа!!!... ПО ОО!!!... ТО ОМ!!!... -

ИН ФО ОР МА Аа ЦИ ИЯ!!!...

   -  Ии иИ!!!... МУ Уу ЗЫ Ыы!!!... КА Аа аА!!!... ДО ОМ!!!... -

      ОМ

ДА Аа!!!...

   -  Ее ТО ОО!!!... БО ОО ГА!!!... ИГ РА Аа аА!!!... -

ДЪЛЯ Яя!!!... ДУ ШИ Ии!!!... ИС ПЫ ТА АНЬ Ее!!!...

    - ПО РА!!!... ПО ОО!!!... РА Аа!!!... -

      РА


Рецензии