КЪ ВО ОО!!!

ПО ОО ДА Аа РО ОК!!!...

   -  СЪ ТА Аа ТУ УС!!!... КЪ ВО ОО!!!... -

ЛУ ЧЕ ЕНИ ИЕ!!!... БО ОО ГА!!!...                (ОО)

   -  ВО ОО ЛЯ!!!... ЕГ ОО!!!... -                (ВО)

ПЪРО ОО ЦЕ ЕС СЪ!!!... КО ОН!!!... ЦЕ ЕН ТЪРИ Ии РУ Юю ЩИ ИЙ!!!...      (КЪ)

   -  ДО БЪРО!!!... ДО ОО!!!... БЪРО ОО!!!... -

ЕН ЕР ГИ ИЯ!!!... БО ОО ГА!!!...                (БЪРО ОО)

   -  ДО ОМ!!!... ЕГ ОО!!!... -                (ДО ОО)

      ГО


Рецензии