жуван акьул...

Жуван акьул жуван кьилиз даях я,
Акьуллу кьил къуьнерал хьун дамах я.
Лукl хьайитlа негьякьбурун акьулдиз,
Келле хьанач, ам самарин чардах я.


Рецензии