Сих ма лелахь

Кхитта боаг1а малх сан ара
Гучаваьлар майравар,
Сигаленаг хьожаш селлар,
Виц ма лела,хьежаш яг1 хьог ц1аг1аръяр,.

Майра-майра,кура-кура,
Ва хьо сиха,аьрзе мо,
Нагахь хьайна фусам ези,халахь
Сихалено цунца къоаставо

Кхитта боаг1а малха санна ара
Духьал доаг1а д1айха фо...
«Хьогвенначун хи мал дезий ?
Иlштта сона еза хьо»

– Аьнна, юхаваьлар з1амсаг,
Майра ва из,цун дош - бий
«Ховргада-кх те,1а,са везар,
Кхоачашдой хьайн Дала денна сий!


Рецензии