Ц1адоаг1аргда

Ц1адоаг1аргда тхай мехк цхьан дийнахь,
Д1аяргъя моастаг1ий котт бувла ха,
Цкъа гаьнар 1уйре духьал а ена,
Тха дегаш сийрда малх сан лепада.

Ц1адоаг1аргда тхай мехк цхьан дийнахь,
Тхо доаг1аргдац аьн шоан ма хет,
Ма хила сих, хил сатийна,
Вай дукх ца говш ц1акхоачаргда.

Ц1адоаг1аргда..хьон хилба бекхам,моастаг1,
Тха даьша лайнар ла,шун низ хургбац,
Сел къиза боабеш эт1беш ма1нах,
Оаш мел даьр тхона Дунет1а дицлургдац.

Тхо ц1акхаьчар, хьажал хьанз моастаг1,
Оаш яхар, дийцар хила - низ хиннабац,
Аллах1аг ба вай болх, амма цунц, хьа моастаг1
Цхьаккха х1ама чакхдергдац.


Рецензии