Эздел

Г1алг1ай мехках ала лов сон,
Эзделах ма дохалда ц1ей,
Гаьннар доаг1а аьрзи гу сон,
Цунца нийсалолда вей...

Сигале йоаккха,харжжа еле а,
Цу д1ахьо ший хаьда никъ,
Доацар шийна хьат1аэцац,
Шийна ха дезар - караг1дут..

Г1алг1ай мехках ала лов сон,
Кхебеш йоаг1 из вай к1антий,
Деций вайна юкъе эздел —
Дайнад шедар,цунца сий..

Тахан хьо ца хуле эзделц,
Кхоан хьай дезал боаккха хилч-
Лоархагвац е левергвац хьо,
Эзделц хаьдач – хоад хьа рузкъ!


Рецензии