Аз съм Беларус

 

 
Владимир Ермакович Я Беларусь Аз съм Беларус
Красимир Георгиев
„Я – БЕЛАРУСЬ”
Владимир Михайлович Ермакович
 Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


АЗ СЪМ БЕЛАРУС

Аз Беларус съм, гръмка памет е земята,
пред всички гордо извисявам ръст,
ако за някого съм още непозната,
приятно ми е: Аз съм Беларус!

Аз Беларус съм, лъч и плод, и разум.
Все по-значим в света е моят кръст,
ако не си ме още забелязал,
приятно ми е: Аз съм Беларус!

Родина за предци и за потомци,
аз Беларус съм със свещена пръст,
разруха преживях, възкръснах от отломки,
приятно ми е: Аз съм Беларус!

Красива и обгрижвана, измита,
аз все по-млада съм околовръст,
с дела и помисли добри, с душа открита,
приятно ми е: Аз съм Беларус!

Тъй честна, скромна (в грешките жестока),
в доброто весела, към злото с мъст,
аз, бяла, румена, зелена, синеока,
приятел ваш съм: Аз съм Беларус!

И аз – поет на своята родина,
до края патриот и оптимист,
в живота гордо с Беларус ще мина
и ще повторя този призив чист:

– Народи на света, бъдете здрави!
Китаец, негър, бял, семит, индус...
Цветът на нашта кръв ни братя прави,
в мир да живеем! Аз съм Беларус!


Ударения
АЗ СЪМ БЕЛАРУС

Аз Белару;с съм, гръ;мка па;мет е земя;та,
пред вси;чки го;рдо извися;вам ръ;ст,
ако; за ня;кого съм о;ште непозна;та,
прия;тно ми е: Аз съм Белару;с!

Аз Белару;с съм, лъ;ч и пло;д, и ра;зум.
Все по-значи;м в света; е мо;ят кръ;ст,
ако; не си; ме о;ште забеля;зал,
прия;тно ми е: Аз съм Белару;с!

Роди;на за предци; и за пото;мци,
аз Белару;с съм със свеште;на пръ;ст,
разру;ха преживя;х, възкръ;снах от отло;мки,
прия;тно ми е: Аз съм Белару;с!

Краси;ва и обгри;жвана, изми;та,
аз все по-мла;да съм околовръ;ст,
с дела; и по;мисли добри;, с душа; откри;та,
прия;тно ми е: Аз съм Белару;с!

Тъй че;стна, скро;мна (в гре;шките жесто;ка),
в добро;то ве;села, към зло;то с мъ;ст,
аз, бя;ла, ру;мена, зеле;на, синео;ка,
прия;тел ва;ш съм: Аз съм Белару;с!

И аз; – пое;т на сво;ята роди;на,
до кра;я патрио;т и оптими;ст,
в живо;та го;рдо с Белару;с ште ми;на
и ште повто;ря то;зи при;зив чи;ст:

– Наро;ди на света;, бъде;те здра;ви!
Кита;ец, не;гър, бя;л, семи;т, инду;с...
Цветъ;т на на;шта кръ;в ни бра;тя пра;ви,
в мир да живе;ем! Аз съм Белару;с!

               Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Владимир Ермакович
Я – БЕЛАРУСЬ

Я – Беларусь, я говорю об этом громко,
Себя открыто всем явить стремлюсь,
А, если я ещё, кому-то – „незнакомка”,
Давай знакомиться: Я – Беларусь!

Я – Беларусь, одна на всей планете.
Всё значимее в мире становлюсь,
А коль меня, ещё, ты не заметил,
Давай знакомиться: Я – Беларусь!

Я – Беларусь, я предкам и потомкам
Была „Радзiмай”, есть и остаюсь,
Пережила „развал”, восстала из обломков,
Давай знакомиться: Я – Беларусь!

Стройна, чиста, ухожена, умыта,
С годами моложавее смотрюсь,
Делами, помыслами – всей душой открыта,
Давай знакомиться: Я – Беларусь!

Честна, скромна, добра, (не без пороков),
Задорна, весела, „по делу” – злюсь,
Бела, румяна, зелена, и синеока,
Давай подружимся: Я – Беларусь!

И я, поэт – дитя своей Отчизны,
Всё это слово в слово повторю,
Как патриот и оптимист, по жизни,
Всем, вместе с Беларусью, говорю:

– Народы мира! „Будьте вы здоровы”.
Араб, еврей, китаец, негр, индус...
Мы все родня, по цвету нашей крови,
Давайте мирно жить! Я – Белорус!
---------------
Руският и белоруски поет Владимир Ермакович (Владимир Михайлович Ермакович) е роден на 3 март 1938 г. в с. Витрески, Минска област, Беларус. Има две висши образования. Кандидат е на техническите науки. Работи като инженер-механик и инженер технолог, генерален директор на обединение, председател на съвета на директорите и преподавател в институт. Пише стихове от ученическите години. Публикува поезия и проза в алманасите „Гомон”, „Талент”, „Гаманливое древо любови”, „Поэт года”, „Лирика”, „Стихи” и др., в руски и белоруски вестници, списания и сборници. Член е на Съюза на писателите на Русия. Лауреат е на литературни конкурси, носител е на литературни награди. Автор е на стихосбирките „Пока в пути” (1970 г.), „Под созвездием рыб” (2014 г.) и „Кактусы в Маринаде” (2016 г.). Живее в гр. Витебск, Република Беларус.

© Copyright: Красимир Георгиев, 2017
Свидетельство о публикации №117032000003
 


Рецензии
Замечательно!
Благодарю,Владимир!

С весенним теплом из Бреста!

Светлана Исса   14.04.2018 18:13     Заявить о нарушении
Благодарю, Светлана за визит и мнение.
С добром и наилучшими пожеланиями
Владимир Ермакович

Владимир Ермакович   19.04.2018 14:14   Заявить о нарушении