ВО ОО - ЛЯ Яя!!!

ИО ОО АН -  КЪРЕСЪТЪ ИиЛЪ!!... - ВЪ  - ИО ОР ДА НЕ!...

   -  СА МО ГО Оо -  Ии иИ - СУ СА -  ХЪРИСЪТА!... -

Ии - ЭэТО ОО - ЕеГО ОО!!...

   -  НА ЗЪ НА ЧЕ НЬ Ее!!!... -

ОН - ИС ПОЛЪ НИ ЛЪ -  ВО ОО - ЛЮ Юю!!!...

   -  ОТ ЦА Аа!!!... -

      АА

 


Рецензии