ИС ТОЧЬ НИ КЪ!!!

ВО ОТ!!!... ТЕ Ее!!!...

  - ЗА - ТО ОО!!!... -

Аа...- Те еЕ!!!...

  - ЗА - ЭэТо оо!!... -

Ме еЖ - НИ Ии МИ!!!...

  -  БО ОЛЬ ШИ ИН СЪ ТЪВО ОО!!!... -

Уу ВЕ Ее РЕ НЫ!!!...

  -  Ии -  ВЕ Ее РЯ ТЪ- ВЪ - Ээ ТО!!!... -

СО ОО ВЪ СЕ ЕМ - НЕ ЕМ Но оо Го!!! ...

  -  МеНЬ Ши иН  - СЪ ТъВо оо!!!... -

НО ОО!!!... - ПЪРА АВ - ТО!!!... - КЪТО ОО???...

  - КЪТО???!!! - Ве еЕ Ри Тъ - СъЛе еЕ ПО?!...-

ИЛЬ -  КЪТО!!!... - РА Зу уУ  МЕ ЕН!!!...

 -  ДО ОО - НЕ БЕ ЕС?!... -

А ОшиБаЮТЪсЯ -  ОБои!!!...

   - И ТАМЪ... и ТУТЪ... ИХ - МАНИТЪ - БЕСЪ!...

  БОГЪ  СОЗЪДАЛЪ  ВСЁ!!!...

  УРАВНОВЕСИЛЪ!!!

  ДА - ВСЕ СоЗъДаНИя СъВОи!!!

  ДА...ТОЛЬКО ДУШИ - ЧАсъТИ СеРЪДЪ ЦА...

  ОСЬтаВИЛЪ БъЛиЖЕ КЪ ЦеНЪ ТЪРУ...

 - ТЪРИ!!!

  КТО  ТъРЁТЪ и ТъРЁТЪ...МАхиНУ  ИСЪТИНЪ...

  КТО  ОТЪделяЕТЪ  СъВЕТЪ  ОТЪ ТьМЫ...

  ОТЪроЕТЪ  ТОТЪ...  ИСъТОЧЬниКЪ  ЖиЗъНИ!!!

  РОДъниКЪ ДЛЯ СеРЪДЪ ЦА и ДУШИ!!!...

  ТЪРИ


Рецензии