Алексей Кольцов Два жизни Два живота

„ДВА ЖИЗНИ”
Алексей Васильевич Кольцов (1809-1842 г.)
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


ДВА ЖИВОТА

Животи има два.
Единият е светъл като слънце:
в очите му – небесен ясен ден,
в сиянието – свята мисъл, чувство,
а в живата му сила тъй разкошно
се лее реч свободна и разумна.
На земния ни дух животът –
тъй дълъг – като божа вечност...

И мрачен друг живот:
в очите му – тъга и земна нощ,
той сън и здрав, и неспокоен пие,
сред цветните си форми мисъл крие,
но не говори с реч свободна,
в тъмата към мълчание е склонен.
На земния ни прах животът –
тъй кратък – като падаща звездица...


Ударения
ДВА ЖИВОТА

Живо́ти и́ма два́.
Еди́ният е све́тъл като слъ́нце:
в очи́те му – небе́сен я́сен де́н,
в сия́нието – свя́та ми́съл, чу́вство,
а в жи́вата му си́ла тъ́й разко́шно
се ле́е ре́ч свобо́дна и разу́мна.
На зе́мния ни ду́х живо́тът –
тъй дъ́лъг – като бо́жа ве́чност...

И мра́чен дру́г живо́т:
в очи́те му – тъга́ и зе́мна но́шт,
той съ́н и здра́в, и неспоко́ен пи́е,
сред цве́тните си фо́рми ми́съл кри́е,
но не гово́ри с ре́ч свобо́дна,
в тъма́та към мълча́ние е скло́нен.
На зе́мния ни пра́х живо́тът –
тъй кра́тък – като па́дашта звезди́ца...

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Алексей Кольцов
ДВА ЖИЗНИ

Две жизни в мире есть.
Одна светла, горит она, как солнце:
В ее очах небесный тихий день;
В сиянии – святая мысль и чувство;
Ее живая сила так роскошно
Звучит свободной и разумной речью.
И это – жизнь земного духа;
Долга она, как божья вечность...
 
Другая жизнь темна:
В ее очах – земная грусть и ночь;
И спит она сном крепким и мятежным,
Таится мысль в ее цветистых формах,
Но не звучит свободной речью;
Наклоннее во тьме она к молчанью.
И это – жизнь земного праха;
Кратка она, как блеск звезды падучей...

               1837 г.
---------------
Руският поет Алексей Колцов (Алексей Васильевич Кольцов) е роден на 3/15 октомври 1809 г. в гр. Воронеж. Първото си стихотворение пише през 1825 г., първите му публикации са от 1830 г. След 1831 г. публикува стихове във в. „Литературная газета” и сп. „Современник”. Автор е на стихосбирката „Стихотворения Алексея Кольцова” (1835 г.). По много от стиховете му пишат песни известни композитори като Балакирев, Римски-Корсаков, Мусоргски и др. Умира на 29 октомври/10 ноември 1842 г. във Воронеж.


Рецензии