Дуэль

Къызэпыджами гъащIэр бжьакьуэ лъакIэ,
Сыхуиудакъым, сэ сылъэрытетщ!
Бэлэрыгъау абы сыIэрыхьатэм,
Ер кърикIуэныуэ щытащ.

Ноби кьелъыхъу абы си лIапIэ,
Арэным сщIэу Жан-Шэрхъыр кьитщ,
ЛъэкIам сищIынут - теIущIапIэ,
Ди Iуэхум фIыу щыгъуазэр куэдщ.

Дауэ? ЩIакIуэ кIапэ ураджауэ,
Дэгу зыпщIыу егъэыпIэ улъьхъуэн,
Чэзур сысейщи уэгьуэр къыслъысауэ
Iэжьэгъуу – цIыху фыкъэмыув!

Зэригугъау сыхуэмыкуатэм,
Жан-Шэрхъым къулейсыз сищIынт,
Къэхъуну сыщогугъ махуэл,
ТIыуащIэу сэ щысIуатэжын…

Жэгъын зэриIэр хьэкъщ
Си дэджэгуэгъум,
Шхьэбжыгьэу нэхъ кьасщтэнут,
Ар, - къыхэмьхъуам жэгьуэгьум.
                2007 г.


Рецензии