Чулпан в Плётцензее перевод Альбины Ишмуртазиной

Кояш нуры тоткынлыктан очкынмас,
Дошман богауларыннан арынмас,
Яшел аланнарга очарга саташа,
Сулыш алалмыйча давыл ы;гыраша.
Диварлар куркыныч т;шт; ;зелеп тетр;н;,
Канга баткан ид;нн;р ;аман к;зг; к;рен;...
Ы;гырашкан тавыш, ярсу, кычкырулар,
;зелеп б;ленг;н т;шл;р ;;м догалар
М;;гелект; онытылып ;ич батарлар.
; хыян;т булмаганын Туган ;ирл;р
Кайчан булса да барыбер ишетерл;р!
;аваплар булмас, к;пме чакырма...
Явыз ;лем ;;засы ур(ы)нына
С;ю хисе бел;н к;;(е)лен тиг;н
Туган кызы баш иярг; килг;н.
Д;м кара;гы бет;р ;;м яктырыр ;и;ан,
;йтерсе; ирт;нге к;кт; йолдыз Чулпан!
;;м гильотинадай кара т;н эленг;н,
Бер сугуы бел;н язмышлар ;зелг;н!
; яктырыр ;чен туган Чулпан йолдыз,
С;нм;с х;тир;л;р: йолдыз ;;м туган кыз!
Коръ;н тотып, исемен, догасын ;йтк;н,
;лем алдында ;з кызын иск; алган,
Бу д;ньяда гомерлекк; ул атлаган!


Рецензии
нормальный перевод стихотворения. перевод Альбины Ишмуртазиной

Кояш нуры тоткынлыктан очкынмас,
Дошман богауларыннан арынмас,
Яшел аланнарга очарга саташа,
Сулыш алалмыйча давыл ыңгыраша.
Диварлар куркыныч төштә өзелеп тетрәнә,
Канга баткан идәннәр һаман күзгә күренә...
Ыңгырашкан тавыш, ярсу, кычкырулар,
Өзелеп бүленгән төшләр һәм догалар
Мәңгелектә онытылып һич батарлар.
Ә хыянәт булмаганын Туган җирләр
Кайчан булса да барыбер ишетерләр!
Җаваплар булмас, күпме чакырма...
Явыз үлем җәзасы ур(ы)нына
Сөю хисе белән күң(е)лен тигән
Туган кызы баш ияргә килгән.
Дөм караңгы бетәр һәм яктырыр җиһан,
Әйтерсең иртәнге күктә йолдыз Чулпан!
Һәм гильотинадай кара төн эленгән,
Бер сугуы белән язмышлар өзелгән!
Ә яктырыр өчен туган Чулпан йолдыз,
Сүнмәс хәтирәләр: йолдыз һәм туган кыз!
Коръән тотып, исемен, догасын әйткән,
Үлем алдында үз кызын искә алган,
Бу дөньяда гомерлеккә ул атлаган!

Салават Шамшутдинов   22.02.2019 23:55     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.