Маргарита. Река. Са препевом на македонски jезик

Аутор: Веселинка Стојковић
Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска


Веселинка Стојковиќ (Веселинка Стојковић), песните „Маргарита (Маргарита)“ и „Река (Река)“, објавени во „Современи дијалози“ – списание за култура – литература, драмска уметност, филм и издаваштво, изд. Македонско научно друштво – Битола, Год. IV, бр. 4, Битола, декември 2016 г., стр. 143-144.


Веселинка Стојковић, Србија            Веселинка Стојковиќ, Србија
http://www.stihi.ru/2016/12/21/11328, №116122111328 

МАРГАРИТА

Крене човек на пут.
Пропутује много света.
Нагледа се много лепота.
Али никако да се заустави.
Стигне и у далеку земљу.
Попне се и на високо брдо да види свет.
Тада га свлада умор.
Склони се украј пута да се одмори, и заспа.

Каравани су пролазили, а он је спавао.
Рађао се дан, падала је ноћ, а он је спавао.
Када се пробудио, није могао да поверује у призор
који је био пред њим: Поље маргарета и Маргарита
која му је долазила у сусрет.

Стајао је и гледао као укочен, од силне лепоте.
Повративши се, коракнуо је и пошао.
У сусрет – Лепоти.


МАРГАРИТА

Тргна човекот на пат.
Пропатува многу светови.
Се изнагледа многу убавини.
Но никако да запре.
Стигна и до далечна земја.
Се искачи и на висок рид за да го види светот.
Тогаш го совлада замор.
Се тргна крај патот за да одмори, и заспа.

Минуваа карвани, а тој спиеше.
Се раѓаше денот, се стемнуваше, а тој спиеше.
Кога се разбуди, не можеше да поверува на глетката
што беше пред него: Поле со маргаритки и Маргарита
која му доаѓаше во пресрет.

Стоеше и гледаше ко здрвен од силната убавина.
Соземајќи се, исчекори и тргна.
На средба – со Убавината.


Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска
РЕКА
http://www.stihi.ru/2016/03/07/4870 , №116030704870

Река је путовала

На обали њеној
Зауставили смо се

И она је стала
Река

Плавилом да обоји
Наш сусрет


РЕКА

Реката патуваше

На нејзиниот брег
Запревме

И таа застана
Реката

Со синило да ја обои
Нашата средба


Превод од српски на македонски јазик:
Весна Мундишевска-Велјановска


Рецензии