мургьи рангла гIебшни

Ахъ дубуртала кьапIни
КIапIкадариб дирихьли, 
Вязла бибгIян маркали
ШинкIадариб къадурби.

Галгубала мургьи ранг
Бурямли къяп-къяпбариб
Дакьун цIаван дуцIар аргъ,
Баркатла марка дариб.

ЧатIни арцур, ардякьун
Аргъ ванати улкнази.
ХIуркIбала шинра дакьун
Кадурхути урхьнази.

БерхIи ванахIебикIар
Къургъурти гьакаили .
Бурямра гьалакбикIар
БяргIибси гьава хили.

Заб-маркара цIакьдикIар
Галгуби чIянкIдарили.
Мургьи рангра барсбикIар
ДяхIили кIапIбирули. ..

Иш ГIебшнила жагадеш
Дусла бухIнаб чардулхъан,
Чардарили разидеш
Мургьи рангли пархдулхъан.


Рецензии