Дебош

Хьэдрыхэ гъуэгур – автобанщ,
Уежьакъэ, иIэкшм къэгъазэ.
ИкIэр зэриухыр бэнщ,
Хэдэ, абы имыIэ.
Гъуэгу нашэ-къащэуэ щытатэм,
Жьажьэу урикIуэнт,
Узэпхъуэн гуэр тетатэм,
Хъэфизу, быдэу бубыдынт.
Хъэрыпхэр зыми дыхуимыту,
Дытету арщ дунейм,
Зи ни, зи пи дакъимыхъым,
Кхыдэмыбгъарэт и гу…
ИIыгъыу баш къуэлэн,
Гъуэгушхьэм зыгуэр кIуарэт,
Страховкэр сымыщIамэ,
Хъэдрыхэ сигъэкIуэнт.
Абы, нэ IейкIэ щыгъэтау еплъын,
Ислъхьэнут, дыщэ и Iэгъуапэм,
Дунейм, абы дгъэкIуэнур хэт-тIу?
Пкъуом, фIэнапIэ къыхуигъуэту…
Фадэ еIубым къызэIыхьэу,
Сэ сиIэщ ныбжъэгъу гуэр,
Ар къуагъэнапIэ гуэр деж теуватэм,
Самопал дисфу сытесынт,
ТIо къуэдей фIэкI къэдмыIэтауэ,
Дызэщыхьэжми здэрт,
Сытыми тIэкIу зысIэжьэм,
Къызагъажьэу джэбын хужьыр…


Рецензии