-

" .
, ?" 
7-16
"28
, ,
29
, , ."
28-29

- ,
, ,
!
- ,
- !

" ,
,
.
,
,
."
.
( . 7, 7).
               
                   
http://www.youtube.com/watch?v=mw2mT_JkSL0 
. . .

                "        "
                         
                              !
                *   *    *               
                             !
- http://www.stihi.ru/2013/11/22/8982         
                *    *    *

                   -   !               
                  -    !   
                  -     ͨ!                  -    !
                Ѩ  -                  -      -
Ѩ                  (!)    -  ,   ,  -      ,
      ,                       -                        !
   -       .   
   -      -           !
                       -                   -                 ͨ.
                                        -               -
      -                                     -               
            ,               ,                 -
                     ,    ,    ,  -
             ,             ,  -
                               .
                       :

    ,  ,  Ѩ  -  !   !   !  !               

                          :
,                    Ψ    -       -      -      .
    -             -        .
         -            ,      -    
                       -       !!!
                      ,                      -
             ,                :
                               !
                                     !
                             !
           -                       !
       -                  !
       -               !
           -                !
http://www.youtube.com/watch?v=mw2mT_JkSL0  . . .
                *    *    *

                              !
                   -        !               

                *    *    *
                ,    ""  -                  ,   
                                    .
""      -          ,                    (        )   
    ,            ,               
(                        ,      -           ). 05.12.2013
                                   
                (. 7, . 1-8) :
                  ,        ,
                      ,
                    ;
                      ,
                        .
                *   *   *
,  !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ODg5V7_PeHg   
  .
- Alexander560

                *   *   *
http://www.youtube.com/watch?v=AtDSHxJ_aU4   
      . 
   


32 , , - .