Елена Курелла Полусон, полуявь, полумрак, полусвет

„ПОЛУСОН, ПОЛУЯВЬ, ПОЛУМРАК, ПОЛУСВЕТ...”
Елена Александровна Курелла
                Перевод с русского языка на болгарский язык: Красимир Георгиев


ПОЛУСЪН, ПОЛУБЛЯН, ПОЛУМРАК, ПОЛУДНЕС

Полусън, полублян, полумрак, полуднес,
полувзор, полудъх, полусянка, със... без –
помълчи, потърпи, помоли се, поспри,
с чело ледено в бледо небе се опри...
Чело ледено... Не, огън леден е там,
сух лед, както бе в детството, в жарката длан...
Полустон, полуболка... Бърбориш – без глас...
Ровиш в пяна от думи безсилни – и аз,
във възглавката детска обидите спят:
„Ще умра – и тогава...” – години пълзят.
„Мамо, мамичко, ти не плачи!” – ще зовя.
Топка падна в реката... Какво от това?

Първи сняг стеле зимен покров над полята
и в тревожно предчувствие стене земята. 


Ударения
ПОЛУСЪН, ПОЛУБЛЯН, ПОЛУМРАК, ПОЛУДНЕС

Полусъ́н, полубля́н, полумра́к, полудне́с,
полувзо́р, полудъ́х, полуся́нка, със... бе́з –
помълчи́, потърпи́, помоли́ се, поспри́,
с че́ло ле́дено в бле́до небе́ се опри́...
Че́ло ле́дено... Не́, о́гън ле́ден е та́м,
су́х лед, ка́кто бе в де́тството, в жа́рката дла́н...
Полусто́н, полубо́лка... Бърбо́риш – без гла́с...
Ро́виш в пя́на от ду́ми безси́лни – и а́з,
във възгла́вката де́тска оби́дите спя́т:
„Ште умра́ – и тога́ва...” – годи́ни пълзя́т.
„Ма́мо, ма́мичко, ти́ не плачи́!” – ште зовя́.
То́пка па́дна в река́та... Какво́ от това́?

Пъ́рви сня́г сте́ле зи́мен покро́в над поля́та
и в трево́жно предчу́вствие сте́не земя́та.

                Превод от руски език на български език: Красимир Георгиев


Елена Курелла
ПОЛУСОН, ПОЛУЯВЬ, ПОЛУМРАК, ПОЛУСВЕТ...

Полусон, полуявь, полумрак, полусвет,
Полувзгляд, полувздох, полутень, полу... нет –
Помолчи, потерпи, подожди, помолись,
В неба выцветший край лбом холодным упрись...
Лбом холодным... Да нет же, он, точно огонь,
Льдом, как в детстве, сухим обжигает ладонь...
Полубред, полуболь... Всё болтаешь – и пусть...
В пену немощных слов ты уткнись – я уткнусь,
Как в подушку дитя, от обиды грозя:
„Вот умру я – тогда...” – и сквозь годы скользят
Слёзы жалости: „Мамочка, мама, не плачь!”
Но, о чём это я?.. Утонул в речке мяч...

Первый снег покрывает озимых поля –
И в предчувствии смутном стенает земля.

http://www.stihi.ru/2010/11/04/5205
---------------
Руската поетеса и преводачка Елена Александровна Курелла е родена в Подмосковието. По образование е моделиер-дизайнер. Публикува свои стихове и преводи на поезия от български и сръбски език във в. „Литературная газета”, в. „Московский литератор”, в. „Есенински булевард”, сп. „Молоко”, сп. „Антураж”, сп. „Нана” и др. Член е на Съюза на писателите на Русия, Съюза на журналистите на Русия и Международната федерация на журналистите, член-кореспондент е на Петровската академия на науките и изкуствата. Авторка е на стихосбирките „За грустью вуали” (1997 г.) и „В зазеркалье мечты” (2006 г.). Носителка е на много литературни награди. Живее в Москва.


Рецензии
Восхитительные стихи!
Изумительный перевод!
Браво!!!

С уважением, -
Ирина.

Ирина Христюк   31.03.2015 00:13     Заявить о нарушении
Спасибо, милая Ирина.
Всего самого светлого и доброго!
☼ ✿ ☼
С симпатией и теплом,
Красимир

Красимир Георгиев   31.03.2015 00:22   Заявить о нарушении
На это произведение написаны 4 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.