Рекорд

ЗыщIэзгъахуэу жыг жьауэм,
Дыгъэр ехыху сыжеярэт.
Тэн и Iуфэр жэщ хъуами,
Къызатыжами ярейт.
Дзэлкъэдабэм зэхихахэр,
ЖимыIэжарэт.
Нарядхэр зытыр –
СыщIэбжьэхъуат.
Гъэмахуэ жэщр
Сытуи кIэщIыщэт.
Комбайнерыжьхэри,
Жыджэр хъужат.
Гуэдзыпкъэм уэсэпсыр темыкIыу,
ЧэруанакIуэу зэрехьэжьат.
Бэзий Хъэлид узыжэгъуэныр дэулажьэ,
Махуэмрэ жэщымрэ фIызэхогъуащэ.
И жагъуэщ дэлэжьэну цIыху-бажэ,
И закъуэу ПЛАНИТI егъэзащIэ.
Хьэсэкум сыкIуэну секъуурэ,
Дыгъэм зыкъиIэтащ,
Хуэмыфащэ хэт зытескъуэнур,
Псори зэхьэзэхуэу мэлажьэ.
Инженерхэм пабжьэр дгъэсысурэ,
Абазэ Славэ рекорд игъэуващ.
ГИНЕС и тхылъым ар ихуэкIэрэ,
Дэ ордензехьэ дыхъуащ.
                30. 07. I978 гъ.


Рецензии