Альпинист

                Хь. С. деж
ГъащIэ бгы задэм уезауэу,
Нобэм къэс уокIуэкI,
Зэи пщыжын уимыIау,
Хьэдэгъуэдахэу куэд плъокI.
Къэгъазэ уиIауэ щытамэ,
Уихьэфрэт къурш щыгу?
ЗекIуэ ежьар щIегъуэжкъым,
Езы ажалым доджэгу.
Жьы мащIэ къепщэм къигъащтэр,
Аузым зэгуэр дэплъэфын,
УфIэфIмэ уэ жыжьэ уплъэныр,
***йщ уитын и щыгу.
Аранэм зэгуэр уимыхьау,
Уэ "мывэ" гугъу лейуэ пщIакIым,
Саму ар уафэм щынэскIэ,
ФIы гуэр къримыкIуэу къэнэнкъым!
Хьэ гъэсакIэ, къалъыхъуну.
ЗыфIэфIын дунейм цIыху теткъым.
Сос мыпсэужми и щхьэ,
Къилъхуам къилъхужахэр - IейкIым!
Абы Iэхъуэ башым ипIэкIэ,
Яхэтщ къэзыщта - къалэм,
Ар мывэ кIуэцI къымиками,
ЦIыхухэм хъыжьэуэщ зырщIэр?


Рецензии