Бригадир

Бригадирыр ди джакIуэт –
Адакъэжьыр Iуэн и пэ,
Ди хьэжьыр игъэбанэу,
Куэбжэпэм къэувт.

ЛIыгъэ уиIэт, IубгъэкIым,
Абы жиIэр – законт.
И къэмышыр игъэдалъэурэ,
Нарядыр къуитынт…

Махуэ къэскIэ улажьэм,
«Трудодень» - пхуитхынт,
Ахъшэ тыгъуэр къэсмэ,
Къыплъысыжыр «мохьт»!

Демократхэм а «стройр»,
ЗэшэзэпIэ ящIащ,
Жеин зыфIэфIхэр,
Жэнэтым ихуащ!?
 
Колхози щыIэжкъым –
Куэд щIау лъэлъэжащ,
Бригадиру щытам,
«Мерседес» къищэхуащ.


Рецензии