Из белорусской поэзии, Михась Чарот

Михась Чарот
(1896-1937)    
          
           Последнее стихотворение Михася Чарота, нацарапанное на  стене камеры -одиночки.

ПРЫСЯГА

 Я не чакаў;
 Я не гадаў,
 Бо жыў з адкрытаю душою,
 Что стрэне лютая бяда,
 Падружыць з допытам,
 З турмою.

 Прадажных здрайцаў лiхвяры
 Мяне зацiснулi за краты.
 Я прысягаю вам, сябры,
 Мае пали,
 Мае бары, —
 Кажу вам — я не вiноваты!

Стихотворение появились на страницах белорусского “Дня поэзии” в 1965 году.Оно навсегда врезалось в память белорусского поэта Миколы Хведоровича, оказавшегося в той же тюремной камере несколько позже. Хведоровичу удалось выжить.

Жывыя акорды

Спакойна спі, пясняр, далёка на чужыне...
 Нашто пакінуў край, які быў сэрцу міл?
 Ці, можа, ты хацеў, каб на палях краіны
 Стаяла менш крыжоў і менш было магіл?

Кахаў ты родны край, дзе цемра, здзек пануе;
 З народам плакаў ты, як лепшы яго сын...
 Цяпер ты замаўчаў... А ўсё ж акорды чуе
 Гаротны люд... Не змоўк іх дзіўны гімн.

Ў акордах чуюцца ўсё сумныя напевы;
 Адбітак тваіх дум - у іх можна ўгадаць,
 Шмат жальбы ў іх чуваць, і радасці, і гневу.
 І звоны ланцугоў нявольніка чуваць.

Ты спевам разбудзіў народ свой напрадвесні,
 Якому на алтар свой дыямент прынёс...
 Яшчэ акорд не змоўк тваёй прыгожай песні,
 Хоць струны абарваў жыцця паганы лёс.

Лье слёзы па табе народ, і гай, і поле
 І вераць у прамень, які ты ўсім паслаў...
 Акорды будуць жыць - твой дар, паэт, - на волі,
 А з імі будзе жыць, хто плакаў і стагнаў...

        Живые аккорды
Спокойно спи,песняр, далеко на чужбине...
 Зачем покинул край,который сердцу мил?
 Возможно ты хотел, чтобы на полях родных,
 Стояло поменьше крестов и меньше было могил?

Любил родной ты край,где темнота и гнет царит;
 С народом плакал ты,как его лучший сын...
 Теперь ты замолчал... А все аккорды слышит горюющий народ..
 Не смолк их дивный гимн.

В аккордах слышат все печальные напевы;
 И отзвук твоих дум - в них можно угадать,
 Как много в них печали,и радость в них слышна ,и гнев.
 И звоны кандалов невольника слышны.

Ты песней разбудил народ свой навсегда
 И на алтарь его принес свой бриллиант..
 Еще аккорд не смолк твоей прекрасной песни,
 Хоть струны твоей жизни судьба оборвала.

Льют слезы о тебе народ,и гай, и поле
 И верят тому свету, который ты послал...
 Аккорды будут жить - твой дар, поэт,на воле,
 А сними буде жить, кто плакал и страдал...
 Построчный перевод М.Давиша

     Вечарам

Хавае змрок у небе хмары.
 Агонь ён паліць вечных зор;
 Глядзіцца месяц у выгары,
 Дзе не змаўкае жабаў хор.

Не хіліць вецер куст ракіты,
 Не свішча сумна, як удзень...
 На гай, на поле і на хаты
 Спаўзае ночы лёгкі цень.

Туман бялее над балотам,
 Дзяргач завёў траскучы спеў,
 Жукі лятаюць па-над плотам,
 Жывёла йдзе з пагону ў хлеў...

Ідуць ад працы ў вёску людзі,
 Дзяўчаты, хлопцы, мужыкі,
 І гукі песні роднай льюцца,
 Як хвалі быстрай той ракі...

Змаўкае спеў... Вось ночы ціша
 Нясе ўсяму святы спакой...
 А сэрца доўга мне калыша
 Твой сумны спеў, край родны мой.

   Вечером
Прячет сумрак в небе тучи.
 Зажигает пламя вечных звезд;
 Смотрится месяц в пожарище,
Г де не смолкает жабий хор.

Не клонит ветер куст ракиты,
 Не свистнет грустно,как бывает днем,
 На гай, на поле и на хаты
 Сползает ночи легкая тень.

Туман белеет над болотом,
 Дергач завел трескучий звон,
 Жуки летают над забором...
 Скотина с выпаса идет в хлев..

Идут с работы в село люди,
 Девчата, хлопцы, мужики,
 И звуки песни родной льются,
 Как волны быстрой той реки..

Смолкает песня...Тишь ночная
 Несет земле святой покой..
 А сердце долго  напевает
 Твою грустную песню,мой край родной.
 Построчный перевод М.ДавишаСенажаці і полі аснежаны...

Сенажаці і полі аснежаны,
 Рэкі высланы гладкім памостам.
 Воўк з гушчару дарогай няезджанай
 Бяжыць к вёсцы няпрошаным госцем.

Лес у шлюбным адзенні, а хмурыцца,
 Не вітае ён песнямі рання...
 А у вёсках завеяны вуліцы,
 Ў мяккіх гурбах купаюцца сані.

Сівалапы гуляе пад вокнамі,
 Пазірае хаціне у вочы,
 Толькі ў поўдзень часамі замоўкне ён,
 А як вечар - у шыбы стукоча.

Дзеці пальцамі шыбы з узорамі
 Размалёўваюць, тулячы плечы.
 Згорнуць ў жменю сняжыначкі-зоры
 І бягуць пасмактаць у запеччы.

Ноччу печ заспявае ім комінам,
 Сон салодкі ў пасцелі ім сніцца,
 Што ў садку яны з крыкам і гоманам
 На сіле ловяць гуртам сініцу.
1922

* * *

Сенокосы и поля заснежены,
 Реки выстланы гладким помостом,
 Волк из чащи дорогой наезженной
 К хатам трусит непрошеным гостем.

Роща в свадебном платье, а хмурится,
 Не утешится утренней ранью,
 И в деревне завеяны улицы,
 По сугробам купаются сани.

Сиволапый гуляет под окнами,
 Смотрит хаткам в открытые очи,
 Только в полдень порою умолкнет он,
 А как вечер — по стеклам грохочет.

Дети пальцами стекла с узорами
 Размалевывают, сгорбив плечи,
 Наскребают снежинки пригоршнями
 И бегут нализаться в запечье.

Ночью печь дымоходом застонет им,
 Но сон сладкий в постели приснится,
 Что в саду они с криком и гомоном
 На траве ловят вместе синицу.
Перевод Г. Римски
 

МОЛОДНЯК

Тут намедни буря выла нам,
 Ветер лязгал, как голодный волк,
 Старый бор с корнями выломан, —
 Грустный шум его навеки смолк.

Солнце выглянуло — мир огню!
 Бурелом сожгло, промчалось долами...
 Тучи вычерпало пригоршней —
 Все просторы стали голыми.

И сегодня слышны отклики:
 — Нам расти! Так мало дня!..
 Только здесь подняться мог таки
 Богатырь лес-молодняк.

Стройный лес, он гордо выглядит,
 Словно рать, что рвется в бой.
 Шум его — как голос: “Выедем
 Постоять за правду головой!”

Молодняк своими листьями
 Шепчет тихо сказку-вольницу...
 Помним, как своими жизнями
 Черных дней сдержали конницу.

Мы свободны! Время зрелости!
 Дни пришли — совсем не верится...
 Кто ж найдет отваги, смелости
 Силой с молодостью меряться?
1923
Перевод Г. Римски

Поле ціха шаптала калоссем...

                Ц.Гартнаму
 
Поле ціха шаптала калоссем,
Як находзіла ворагаў раць.
Гэта ты у чырвоную восень
Сонны край свой пачаў вартаваць.
 
На шляху, на прыбітым гасцінцы,
На здратованых коньмі палёх
Гучны кліч твой, як водбліск зарніцы,
Адгалоскам жывучым разлёг...
 
Кургану не пяяліся песні.
Кім насыпаны, хто там ляжыць, -
У зямлі спачываць ім не цесна,
Не гнятуць іх гнілыя крыжы.
 
Ты вярбою шумеў пры дарозе,
Голлем вабячы неба блакіт,
Да тых гоней хіліўся бярозай,
Дзе прастор быў крывёю заліт.
 
Шмат разоў ты у полымі жыцця
Захліпнуцца збіраўся без слёз,
Калі вецер пажоўклае лісце
Па загонах спустошаных нёс.
 
І на хвалях вады ружаватай
Човен твой пераплыў ужо мель.
Разагнаў ты штандарам узнятым
Над балотам туманную бель.


Балотам снежным праз сасоннік...

Балотам снежным праз сасоннік,
 Які смаловым пахам вабіць,
 Прастор балот зімою соннай
 Люблю санямі разухабіць.

Люблю, як кусцік нізкарослы,
 Калі з саней назад паглянеш,
 Нібы адкінуўшы ён вёслы,
 Плыве па белым акіяне.

Пукаты стог люблю аб'ехаць,
 Сляды наўкол зрабіць палоззем
 І сена, выскубнуўшы вехаць,
 Люблю раскідаць па дарозе.

Люблю, як санкі мчацца з плачам,
 Пісклявы гімн зіме заводзяць,
 А конь, падкуты чортам, скача,
 Нібы па шкле, па гладкім лёдзе.

Люблю закутацца кажухам,
 Згайсаць ад меж да меж краіну
 І крыкнуць гучна завірухам,
 Што ў хвалях белых не загіну.

І зноў ляцець... Дуга хай звоніць,
 Пакуль конь лейцы не аслабіць...
 Прастор балот зімою соннай
 Люблю санямі разухабіць...


Рецензии
написала Вам рецензию на политическую тему, а потом испугалась и стёрла её, трусиха!

Лева-С   30.04.2014 09:54     Заявить о нарушении
Очень правильно.

Марианна Давиша   30.04.2014 19:47   Заявить о нарушении